اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

  

اطلاعیه امتحانات شماره یک

کلیه دانشجویان دکتری، کارشناسی ­ارشد و کارشناسی دانشکده مهندسی پزشکی جهت دریافت کارت امتحان از تاریخ 7/10/1394 لغایت 18/10/1394 به پروفایل خودمراجعه ، و نسبت به دریافت کارت امتحان اقدام نمایند.کارت ورود به جلسه امتحان می بایست پرینت شده و عکسدار باشد.

ضروری است دانشجویان بدهکاردر اسرع وقت نسبت به رفع مشکل مالی و دانشجویانی که نقص پرونده دارند نسبت به برطرف نمودن نواقص پرونده اقدام نمایند. در غیر این صورت صدور کارت امتحان امکانپذیر نخواهد بود.

تذکر مهم:

1-لازم است دانشجویان پس از دریافت کارت امتحان کلیه دروس اخذ شده رابا فرم واحد انتخاب اولیه کنترل نمایند.

2-به همراه داشتن کارت امتحان در زمان برگزاری امتحانات برای کلیه دانشجویان الزامی است. در غیر این صورت از شرکت دانشجو در جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.                                                                                                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                                                            آموزش دانشکده