زمانبندی پیش ثبت نام نیمسال دوم 95-94

 

 زمانبندی پیش ثبت نام نیمسال دوم 95-94 از

مورخ 10/9/94 لغایت 20/9/94 می باشد.

1-انجام پیش ثبت نام برای کلیه دانشجویان (دکتری، کارشناسی ارشد وکارشناسی) الزامی است.

2-دانشجویان در انتخاب واحد اصلی مقید به اخذ دروس انتخابی بر اساس پیش ثبت نام می باشند.

3- دانشجویان در مقطع کارشناسی حداکثر دو درس و در مقطع تحصیلات تکمیلی حداکثر یک درس (غیر از دروس مردودی) میتوانند تغییر دهد.

4-با توجه به سیاست واحد مبنی بر کنترل دقیق انتخاب واحد اصلی دانشجو بر مبنای پیش ثبت نام، ضروری است دانشجویان در انتخاب دروس پیش ثبت نام حداکثر دقت را بعمل آورند.

5-انجام پیش ثبت نام از طریق پروفایل دانشجو و منوی مربوط به "پیش ثبت نام"امکانپذیر میباشد.

                                                                                                              آموزش