جلسات گروه تحصیلات تکمیلی بیو مکانیک

با تبریک سال نو

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مکانیک


 

ماه توضیحات
فروردین ب ه اطلاع می رساند جلسه گروه تخصصی بیومکانیک روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۹ در ساعت ۳۰/‏۱۲ برگزار می گردد.

مدیر گروه ۲۰/‏۱/‏۹۶

اردیبهشت  
خرداد به اطلاع می رساند جلسه گروه تخصصی بیومکانیک روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۱۷ در ساعت ۱۲ برگزار می گردد.
ضمناً دانشجویانی که تمایل به ارائه سمینار دارند می توانند ساعت ۱۳ سمینار خود را ارائه نمایند. مدیرگروه دکتر نیکخو ۱۳/‏۳/‏۹۶
تیر به‬ اطلاع‬ دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو مکانیک می رساند جلسه گروه تخصصی ‬ و‬ ارائه‬ سمینار‬ روز چهار شنبه ۹۶/۴/۲۸ ساعت ۳۰/‏۸ برگزار می گردد. مدیر گروه ۱۷/‏۴/‏۹۶
شهریور به‬ اطلاع‬ دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو مکانیک می رساند جلسه گروه تخصصی ‬ و‬ ارائه‬ سمینار‬ روز چهار شنبه ۹۶/۶/۸ ساعت ۳۰/‏۸ برگزار می گردد. مدیر گروه ۱۵/‏۵/‏۹۶
آذر به‬ اطلاع‬ دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو / ‏ مکانیک می رساند جلسه گروه تخصصی‬ روزیکشنبه ۹۶/۹/۵ برگزار می گردد. مدیر گروه ۲۲ / ‏۸/‏۹۶