جلسات گروه تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک

 

با تبریک سال نو

ماه توضیحات
فروردین به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۱/۲۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

مدیر گروه ۲۱/‏۱/‏۹۶

اردیبهشت به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۲۳/‏۲/‏۹۶
خرداد به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۳/۱۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۱۳/‏۳/‏۹۶
تیر به‬ اطلاع‬ دانشجویان‬ محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۴/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۴/۱۷/‏۹۶
مرداد به‬ اطلاع‬ دانشجویان‬ محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۵/۱۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۵/۱۵/‏۹۶
شهریور به‬ اطلاع‬ دانشجویان‬ محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۶/۱۹/‏۹۶
آذر به‬ اطلاع‬ دانشجویان‬ محترم تحصیلات تکمیلی بیو الکتریک می رساند جلسه گروه تخصصی روز سه شنبه ۷/‏۹/‏۹۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد. مدیر گروه ۹/۷/‏۹۶