پیشنهاد پروژه کارشناسی

  1. دانشجو پس از انتخاب استاد پروژه خود و تائید مدیر گروه فرم تصویب پروژه کارشناسی را از وب سایت دانشکده اخذ و با راهنمایی استاد پروژه نسبت به تکمیل و تایپ آن اقدام می‌نماید.
  2. جهت بررسی و تصویب فرم تکمیل، و توسط دانشجو و استاد پروژه امضا شده و تحویل مدیر گروه می‌شود.
  3. پس از تأیید گروه آموزشی دانشجو نسبت به انجام پروژه اقدام می‌نماید.

فرمهای مورد نیاز: