پیشنهاد پروژه کارشناسی

دانشجو پس از انتخاب استاد پروژه خود و تائید مدیر گروه فرم تصویب پروژه  کارشناسی  را از وب سایت دانشکده اخذ و با راهنمایی استاد پروژه نسبت به تکمیل و تایپ آن اقدام می نماید . جهت بررسی و تصویب فرم تکمیل  ، و توسط دانشجو و استاد پروژه امضاء شده و تحویل مدیر گروه می شود . پس از تایید گروه آموزشی دانشجو  نسبت به انجام پروژه اقدام می نماید . فرمهای مورد نیاز: