مراحل انجام دفاع پروژه کارشناسی

مراحل انجام دفاعیه پروژه کارشناسی

1.دریافت فرم اقدام جهت دفاعیه پروژه کارشناسی از وب سایت دانشکده و انجام مراحل آن حداقل 2 ماه قبل از دفاعیه

2.رفع نواقص احتمالی پرونده آموزشی و اخذ امضاء کارشناس آموزش

3.اخذ امضاء استاد راهنمای پروژه مبنی بر تایید آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه

4.تحویل فرم اقدام جهت دفاعیه و گزارش تایپ شده پایان نامه بدون صحافی به مدیر گروه و تعیین داور و اخذ امضاهای ایشان

5.اخذ فرم اعلان دفاعیه پروژه کارشناسی و اخذ تکمیل اطلاعات دانشجو و نام اساتید در انتهای فرم نمره دفاعیه پروژه کارشناسی از وب سایت دانشکده

6.هماهنگی جهت اختصاص فضای لازم دفاعیه با مسئول کنترل کلاسها

7.اخذ امضاء ریاست دانشکده مبنی بر تایید مراحل انجام دفاعیه

8.هماهنگی با مسئول بروزرسانی وب سایت دانشکده جهت درج عنوان پایان نامه و تاریخ برگزاری آن در وب سایت

9.نصب فرم اعلان دفاعیه پروژه کارشناسی در اعلانات دانشکده حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاعیه

10.تحویل فرم نمره دفاعیه پروژه کارشناسی با تکمیل مشخصات آن به استاد راهنما در جلسه برگزاری دفاعیه

11.حصول اطمینان از درج نمره اخذ شده توسط استاد راهنما در اداره آموزش