کارآموزی

مراحل انجام کارورزی دانشجویان کارشناسی

ورودیهای سا ل ۹۴-۸۸:

شرط اخذ واحد کارآموزی (کارگاه عملی، آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی) برای دانشجویان کارشناسی بیوالکتریک، بیومکانیک و بیومواد و بالینی حداقل ۱۰۰ واحد درسی (۲ واحد بمدت ۱۶۰ ساعت) و ۳۲ ساعت کارگاه آموزشی

 

۱. دریافت فرم پیش نویس معرفی کارآموزی از وب سایت دانشکده (پایین صفحه)، تکمیل فرم و سپس گرفتن پرینت فرم.:
(دانشجویانی که واحد کارآموزی را اخذ نکرده اند باید علاوه بر تکمیل فرم تعهد ۲ فرم تعهد ۱ را نیز تکمیل نمایند اما دانشجویانی که واحد کارآموزی را اخذ کرده اند فقط فرم پیش نویس تعهد کارآموزی ۲ را تکمیل نمایند) 

۲. اخذ تاییدیه استاد کارآموزی.، مدیر گروه مربوطه، مدیر پژوهش و پس از تکمیل امضا ها به دبیرخانه مراجعه نموده تا نامه اصلی خطاب به شرکت یا بیمارستان تایپ شود و پس از امضا ریاست محترم دانشکده مجدداً به دبیرخانه مراجعه نموده تا نامه شماره و مهر شده را تحویل گرفته و به مکان مورد درخواست تسلیم نمائید.

۳. لازم می باشد دانشجو در طی مدت کارورزی گزارش خود را به استاد کارآموزی که توسط مدیر گروه انتخاب شده است ارائه دهد.

۴. پس از اتمام کارورزی فرم اعلام نمره که در وب سایت دانشکده موجود می باشد را پرینت گرفته و پس از تایید سرپرست کاراموزی به استاد کارآموزی ارائه دهند.

۵. فرمت تهیه گزارش کارآموزی در وب سایت دانشکده موجود میباشد.

۶. لازم است پس از اتمام دوره کارآموزی یک گواهینامه که در آن ساعت و تعداد واحد قید شده باشند امضاء و مهر شده جهت درج در پرونده دانشجو با دانشکده ارسال شود.

۷. استاد کارآموزی پس از دریافت گزارش کارآموزی و فرم اعلام نظر سرپرست کارآموزی نمره نهایی را به آموزش اعلام کند.

۸. مهلت ارائه گزارش کارآموزی برای دانشجویانی که در نیمسال اول اخذ می کنند تا ۱۵ مرداد ماه و برای دانشجویانی که در نیمسال دوم و یا تابستان اخذ می کنند تا ۱۵ آذر ماه می باشد.

فرمهای مورد نیاز: