مراحل انجام دفاع پروژه ارشد

مراحل انجام دفاعیه ارشد

 

توجه توجه: دانشجویانی که پروپوزال خود را بصورت سیستمی در سیستم ثبت پروپوزال ثبت کرده اند باید برای انجام دفاع پایان نامه خود را هم درسیستم ثبت کنند که شایان ذکر است یوزر نیم و پسورد شما کد ملی شما می باشد.
پیرو دستورالعمل جدید دانشجویان عزیز در صورتیکه بیش از یکسال از تاریخ دفاع نگذشته باشد می توانند برای تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات اقدام نمایند و فرمهعای مورد نیاز در قسمت تشویقی مقالات موجود جود می باشد

۱. دریافت فرم اقدام جهت دفاعیه ارشد از وب سایت دانشکده، انجام مراحل آن حداقل ۲ ماه قبل از دفاعیه.

۲. رفع نواقص احتمالی پرونده آموزش و اخذ امضاء کارشناس آموزش.

۳. تحویل مدارک مورد نیاز به مسئول فارغ التحصیلان بعد از دفاع جهت انجام امور تسویه حساب و دریافت مدرک: (۱- اصل شناسنامه + تصویر تمام صفحات ۲- اصل کارت ملی + تصویر ۳- اصل کارت پایان خدمت + تصویر ۴- اصل رسید بانکی به مبلغ ۱۷۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ۵- دوعدد تمبر ۱۰/۰۰۰ ریالی که از بانک ملی تهیه شود ۶- سه قطعه عکس ۴*۳ (پشت نویسی شده، ترجیحاً رنگی)

۴. جهت دفاعیه در بهمن ماه، ارائه مدارک حداکثر تا ۱۰/۳۰ و در شهریورماه حداکثر تا ۵/۳۰ ضروری است.

  • دانشجویان می بایست حداقل در ۳-۴ جلسه دفاعیه شرکت کنند و فرم تکمیل شده را به پژوهش دانشکده تحویل دهند

۵. اخذ امضاء استاد راهنمای پروژه مبنی بر تایید آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه.

۶. حصول اطمینان از اقدام جهت وضعیت تحصیلی توسط کارشناس پژوهش دانشکده.

۷. دانشجویان غیر سیستمی (منظور دانشجویانی است که پروپوزال آنها در سیستم ثبت پروپوزال ارائه نشده بود و دانشجویانی هستند که قبل از سال ۹۳ پروپوزالشان تصویب شد) بایدرساله تایپ شده بدون صحافی با تایید وامضاء استاد راهنما در صفحه اول آن به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل دهند. اما دانشجویان سیستمی منظور دانشجویانی که پروپوزالشان بصورت سیستمی ارائه شده باید پایان نامه خود را نیز در سیستم اپلود کنند تا استاد راهنما و مشاور نیز در سیستم تایید کنند

۸. حصول اطمینان از رسیدن وضعیت تحصیلی دانشجو به کارشناس پژوهش دانشکده.

۹. اخذ نامه اعلام اشکالات نگارشی پایان نامه از کارشناس پژوهش دانشکده و تحویل آن به استاد راهنما.

۱۰. اخذ فرم مجوز دفاعیه و تاریخ آن از دفتر پژوهش دانشکده.

۱۱. د انشجویان قدیمی و غیر سیستمی فرم مجوز دفاعیه را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهش دانشکده. دهند. اما دانشجویان سیستمی بعد از تایید پایان نامه در سیستم توسط اساتید باید به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند تا تعیین داور شوند سپس جهت دریافت ابلاغیه داور و تاریخ دفاع و نامه اشکالات نگارشی به کارشناس پژوهش دانشکده مراجعه نمایند

۱۲. اخذ دعوت نامه اساتید از کارشناس پژوهش دانشکده.

۱۳. حصول اطمینان از صدور فرمهای جلسه دفاعیه توسط کارشناس پژوهش دانشکده.

۱۴. اخذ تایید و امضاء مسئول کنترل کلاسها جهت هماهنگی مکان برگزاری دفاعیه. ضمناً پیرو دستور معاونت آموزشی باید جلسات دفاع از پروپوزال و پیش دفاع از رساله قبل از ساعت ۲۰ به اتمام برسد لذا خواهشمند است با عنایت به این نکته قبل از هماهنگی جلسه طوری تنهماهنگ نمائید که شروع جلسه از ساعت ۱۶-۱۵ باشد که در نهایت تا ساعت ۲۰ به اتمام برسد. ن امه معاوانت آموزشی در خصوص اصلاح ساعت دفاع

۱۵. اخذ امضاء ریاست دانشکده مبنی بر تایید مراحل انجام دفاعیه.

۱۶. هماهنگی با مسئول بروزرسانی وب سایت دانشکده جهت درج عنوان پایان نامه و تاریخ برگزاری آن در وب سایت.

۱۷. اخذ فرم اعلان دفاعیه ارشد از وب سایت دانشکده و نصب آن در تابلو اعلانات دانشکده حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاعیه. پ یرو دستور ریاست محترم دانشکده خواهشمند است در فرم اعلانیه دفاعیه اسامی اساتید ناظر و داور داخلی و داور خارجی نیز قید گردد.

۱۸. حصول اطمینان از تحویل فرم های صورت جلسه دفاعیه به کارشناس پژوهش دانشکده.

۱۹. حصول اطمینان از درج نمره دفاعیه در آموزش دانشکده.

فرم تایییه حضور در جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد و دکتری
آئین نامه و دستورالعمل نگارش پایان نامه

ائین نامه تخصیص نمره مقاله صفحه اول
ائین نامه تخصیص نمره مقاله صفحه دوم
ائین نامه تخصیص نمره مقاله صفحه سوم
لیست مجلات غیر معتبر

آ خرین مهلت تاریخ دفاع بهمن ۹۵ و مدارک مورد نیاز