برگزاری جلسات دفاع پایان نامه ارشد و دکتری

۵/‏۱

 


 

انشجو رشته تحصیلی استاد راهنما عنوان پایان نامه تاریخ دفاع ساعت دفاع
حسام حلوایی ارشد بیو الکتریک دکتر نصرآبادی بکارگیری روش های علیّت گرنجر و تابع انتقال مستقیم به منظور آشکارسازی تغییرات ارتباط موثر مغزی در طول القای هیپنوتیزم با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرافی ۲۸/‏۴/‏۹۶ ۱۲
عطیه یعقوبی ارشد بیو الکتریک دکتر ستاره دان استخراج احساسات با استفاده از روش Gaze Tracking توسط طبقه¬بند AdaBoostهنگام مشاهده ویدئو انتخاب شده ۲۷/‏۴/‏۹۶ ۱۷

 

 

 

.