چاپ دومین شماره خبرنامه دانشکده مهندسی پزشکی

گزارش دومین شماره خبرنامه دانشکده مهندسی پزشکی

«دومین خبرنامه دانشکده مهندسی پزشکی خرداد 91»

در این شماره مطالب زیر ارائه گردیده است:

-        لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 90-89

-        معرفی کارگاه بیومتریال در سال 90 جهت انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی با تجهیزات کامل

-        ارائه لیست تجهیزات آزمایشگاه بیومکانیک عمومی و آزمایشگاه آنالیزحرکت بمنظور راه اندازی

-        معرفی مقاله ISI دکتر کامران حسنی در جهت استفاده از طیف نگاری رنگی فونوکاریدوگرافی برای تشخیص و توصیف خصوصیات صداهای غیر عادی قلب

-        نحوه نگارش مقاله

-        تبریک به مسئولین جدید

-        عملکرد بسیج، انجمن و دفتر فرهنگ در راستای ارتقا سطح علمی دانشجویان، برگزاری مجدد کلاسهای رباتیک، دوره آموزش ORCAD، پروتئوس، معرفی سنسور و آموزش پروپوزال نویسی

 

 

صاحب امتیاز خبرنامه: دانشکده مهندسی پزشکی

مدیر مسئول: دکتر علی شیخانی

سردبیر: سید مسیح هاشمی

هیئت تحریریه: فرشته خرمیان، فاطمه تقوی، شبنم پورنویدی، معصومه حسام، کتایون والامنش و آرش خلیلیان

"فرزانه فرهنگ"