گزارش شش ماهه تدوین رساله دکتری

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکترا می رساند پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد، دانشجو می بایست هر ۶ ماه یک گزارش که مورد تایید اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه مربوطه قرار گرفته باشد را جهتدرج در پرونده به پژوهش دانشکده تحویل نماید. جهت گزارش ۶ ماهه پیشرفت کار رساله دکتری می بایست مدارک مشروحه ذیل را به همراه فرم گزارش که قابل دانلود کردن می باشد پس از اخذ امضاء های مورد نیاز به پژوهش دانشکده تحویل نمائید: ضمناً بر اساس دستور صورتجلسه شورای هماهنگیواحد مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۵‬ دانشجویان دکتری موظف به ارائه گزارش ۶ ماهه هستند (نامه شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۵‬

۱. گزارش پیشرفت پروژه (در ۵ صفحه تهیه گردد)

۲. فرم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری تکمیل شده که مورد تایید و امضائ اساتید و مدیر گروه محترم رشته قرارگرفته باشد