اخذ روادید و مجوز خروج از کشور

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز خروج از کشور جهت دانشجویان مشمول و درخواست معرفی نامه جهت اخذ روادید [ به منظور شرکت در کنفرانس:

1.      نامه پذیرش مقاله به نام شرک کننده در کنفرانس

2.      بروشور کنفرانس

3.      متن کامل مقاله که مورد تایید  وامضاء  مدیر گروه مربوطه قرار گرفته باشد .