شرکت در کارگاه داخلی و خارجی

کارگاههای آموزشی خارجی و داخلی
اساتید محترم تمام وقت ;ه مقالات خود را به نام واحد ارائه نموده اند جهت برخورداری از تسهیلات کارگاههای  آموزشی خارجی و داخلی  باید جهت شرکت در ارگاههای  آموزشی خارجی دو ماه قبل از سفر و جهت شرکت در کارگاههای  آموزشی داخلی یکماه قبل از سفر مدارک خود   ( نامه پذیرش رسمی به نام متقاضی باشد که در آن آدرس واحد بدرستی قید شده باشد برای کنفرانسها و مجلات خارجی :"Department Of ……,Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran" و برای داخلی "دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه تخصصی ، تهران، ایران "عنوان مقاله نیز قید شده باشد ،