شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی


کنفرانسهای خارجی و داخلی


 اساتید محترم تمام وقت , نیمه وقت و دانشجویان دکتری بورسیه  که مقالات خود را به نام واحد ارائه نموده اند جهت برخورداری از تسهیلات سفر باید جهت شرکت در کنفرانسهای خارجی دو ماه قبل از سفر و جهت شرکت در کنفرانسهای داخلی یکماه قبل از سفر مدارک خود   ( نامه پذیرش رسمی به نام متقاضی باشد که در آن آدرس واحد بدرستی قید شده باشد برای کنفرانسها و مجلات خارجی :"Department Of ……,Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran" و برای داخلی "دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه تخصصی ، تهران، ایران "عنوان مقاله نیز قید شده باشد ، بروشور کنفرانس ،متن کامل مقاله ، فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی ، فرم حراست ، فرم تاییدیه ارائه زبان انگلیسی   که در سایت دانشکده موجود است تکمیل و به پژوهش دانشکده تحویل دهند .


فرم شرکت در کنفرانس داخلی

بخشنامه شرکت در کنفرانس های داخلی .