فرم درخواست پرداخت هزینه پروژه های ارشد و دکتری

دانشجویان عزیر برای استفاده از امکانات و آزمایشگاههای واحد باید فرم شماره یک را تکمیل نموده سپس امضائ استاد راهنما و مدیر گروه را اخذ نموده و به پژوهش دانشکده تحویل داده.


جهت بهره مندی از حمایت مالی از پروژه و پرداخت هزینه های پروژه پس از دفاع فرم شماره ۵ را تکمیل بهمراه فاکتورها ی معتبر که داارای شماره و مهر هستند پس از اخذ مضائ استاد راهنما و مدیر گروه به پژوهش دانشکده تحویل نموده تا اقدامات اداری جهت پرداخت هزینه ها انجام گردد.

توجه توجه پیرو آخرین دستورالعمل دانشجویان جهت بهره مندی از حمایت مالی واحد باید ابتدا به آزمایشگاههای واحد معرفی شوند چننچه در واحد امکان ارائه خدمات نباشد با تحویل گزارش مکتوب از طرف مجتمع آزمایشگاهی مبنی بر خراب بودن دستگاه یا موجود نبودن سپس به آزمایشگاههای خارج ار دانشگاه معرفی می شوند بدیهی است در صورت رعایت موارد ذکر شده متاسفانه پرداختهزینه پایان ننامه از محل بودجه حمایت مالیاز پایان نامه و رساله امکان پذیر نخواهد بود

فرم های مورد نیاز

دستورالعمل و سقف حمایت از پایان نامه ارشد و دکتری