بیو الکتریک

 

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارشد بیو الکتریک

مشاور

راهنما

تاریخ تصویب پروژه در واحد

تاریخ تصویب پروژه در دانشکده

تعدادواحد پروژه

نام و نام خانوادگی

کد اموزشی

 

 

 

 

 

 

ثمینه موسوی زاد

ورودی ۸۷

۱

 

 

 

 

 

بابک بختیاری

ورودی ۸۷

۲

دکتر مکارم

دکتر جعفرنیا

۱۳/۱۰/۹۰

۳۰/۹/۹۰

۶

یوسف عینعلی

ورودی ۸۸

۳

دکتر نصرآبادی

دکتر فیروزآبادی

۲۶/۱۲/۹۱

۲۳/۱۲/۹۱

۶

آزاده کاشانی زاده

ورودی ۸۸

۴

 

 

 

 

 

محبوبه آقا محمدی

ورودی ۸۸

۵

 

دکتر جعفری

 

 

 

محمد کریمی نژاد

ورودی ۸۸

۶

 

 

 

 

 

کیوان زابلی

ورودی ۸۹

۷

 

دکتر نصرآبادی

۳۱/۶/۹۵

۳۱/۶/۹۵

۶

فاطمه صابر همیشگی

ورودی ۸۹

۸

دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر پولادیان

۲۹/۱۱/۹۳

۲۸/۸/۹۳

۶

مجید عزیزی

ورودی ۹۰

۹

 

 

 

 

 

محمد مهدی علی نیا گوراب

ورودی ۹۰

۱۰

دکتر کیوان معقولی

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

۲۹/۸/۹۵

۲۵/۸/۹۵

۶

حسین میعادی کوهی

ورودی ۹۰

۱۱

 

دکتر معقولی

۴/۶/۹۴

۲۸/۵/۹۴

۶

شادی احمری

ورودی ۹۱

۱۲

 

 

 

 

 

لیلا بهشتی نیا

ورودی ۹۱

۱۳

 

دکتر جعفرنیا

۳۱/۶/۹۴

۲۵/۶/۹۴

۶

پویا پورالهویردی

ورودی ۹۱

۱۴

 

 

 

 

 

مهدی پورمرادی

ورودی ۹۱

۱۵

 

 

 

 

 

یاسمن جمال عباسی

ورودی ۹۱

۱۶

 

 

 

 

 

زهرا خلیلی

ورودی ۹۱

۱۷

 

 

 

 

 

مائده رشد مرادبیگی

ورودی ۹۱

۱۸

 

دکتر کیوان معقولی

۲۸/۲/۹۵

۲۸/۲/۹۵

۶

الهام سهرابی ام آباد

ورودی ۹۱

۱۹

 

 

 

 

 

مریم شاهونوند

ورودی ۹۱

۲۰

 

 

 

 

 

مهسا شربت دار

ورودی ۹۱

۲۱

دکتر مریم نوروزیان

دکتر شیخانی

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

 

نویده صباغی

ورودی ۹۱

۲۲

 

 

 

 

 

آرزو علیزاده خواجه ایم

ورودی ۹۱

۲۳

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

محسن فتح الهی

ورودی ۹۱

۲۴

 

 

 

 

 

سید محمد قدسی

ورودی ۹۱

۲۵

 

 

 

 

 

آذین کاکوند

ورودی ۹۱

۲۶

 

 

 

 

 

میثم مرده کتان

ورودی ۹۱

۲۷

 

دکتر نصرآبادی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

شکوه موسوی

ورودی ۹۱

۲۸

 

 

 

 

 

یونس مولودی

ورودی ۹۱

۲۹

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

محمد وحیدنیا

ورودی ۹۱

۳۰

 

 

 

 

 

فاطمه وحیدی قهرودی

ورودی ۹۱

۳۱

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

هاشم آقایاری

ورودی ۹۲

۳۲

 

دکتر معقولی

۲۹/۹/۹۵

۱۶/۹/۹۵

۶

سحر باباخانی

ورودی ۹۲

۳۳

 

دکتر شیخانی

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

سعید بای

ورودی ۹۲

۳۴

 

دکتر معقولی

 

 

 

مرجان بختیارنیا

ورودی ۹۲

۳۵

 

دکتر معقولی

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

الهام بهمن شبستری

ورودی ۹۲

۳۶

 

 

 

 

 

محمد رضا ثانی آزاد

ورودی ۹۲

۳۷

 

دکتر معقولی

 

 

 

پانته آ جلیلی تنها

ورودی ۹۲

۳۸

 

دکتر فاطمی زاده

۳/۱۲/۹۴

۱۴/۱۱/۹۴

۶

الهام جوادی

ورودی ۹۲

۳۹

 

دکتر نصرآبادی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

غزاله سادات حسینی

ورودی ۹۲

۴۰

 

دکتر بهنام

 

 

 

فرشته دهقانی

ورودی ۹۲

۴۱

 

دکتر جعفرنیا

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

فاطمه رضا پور خیری

ورودی ۹۲

۴۲

 

 

 

 

 

مهران ریوندی

ورودی ۹۲

۴۳

 

دکتر شیخانی

 

 

 

علی شادمند

ورودی ۹۲

۴۴

 

دکتر نوشیروان

۳/۵/۹۵

۲۹/۴/۹۵

۶

شیوا شاهمرادی

ورودی ۹۲

۴۵

دکتر مریم نوروزیان

دکتر شیخانی

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

ندا صباغی

ورودی ۹۲

۴۶

دکتر فاطمی زاده

دکتر عقابیان

۱۷/۶/۹۵

۲۶/۵/۹۵

۶

نازنین صفویان

ورودی ۹۲

۴۷

 

 

 

 

 

ارزو کشاورز

ورودی ۹۲

۴۸

-

دکتر معقولی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

نویده کوره پز حسنعلی زاد

ورودی ۹۲

۴۹

 

دکتر فاطمی زاد

۹/۱۰/۹۴

۲۵/۹/۹۴

۶

مینو موزه

ورودی ۹۲

۵۰

 

دکتر نصر آبادی

۴/۶/۹۴

۲۸/۵/۹۴

۶

سید مسیح هاشمی

ورودی ۹۲

۵۱

 

دکتر جعفرنی ا

 

 

 

ساسان واهبی وش

ورودی ۹۲

۵۲

دکتر شکرگزار

دکتر شیخانی

۳/۵/۹۵

۲۹/۴/۹۵

۶

نیما وزیری

ورودی ۹۲

۵۳

 

 

 

 

 

حمیده ابوترابی گودرزی

ورودی ۹۳

۵۴

دکتر نصر آبادی

دکتر جعفرنیا

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

نسترن احتیاطی

ورودی ۹۳

۵۵

 

 

 

 

 

زهرا اردستانی

ورودی ۹۳

۵۶

دکتر نصر آبادی

دکتر جعفرنیا

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

الهام اسدی رونیزی

ورودی ۹۳

۵۷

 

دکتر شیخانی

 

 

 

رضا امینی فرد

ورودی ۹۳

۵۸

دکتر علیزاده ثانی

دکتر شالباف

۲۸/۲/۹۵

۲۸/۲/۹۵

۶

مریم ایرانی محمد جانلو

ورودی ۹۳

۸۹

 

دکتر پولادیان

 

 

 

علیرضا باقری

ورودی ۹۳

۶۰

 

 

 

 

 

محمد مهدی بختیار امینی

ورودی ۹۳

۶۱

 

دکتر شیخانی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

سیده یاسمین بوترابی

ورودی ۹۳

۶۲

 

 

 

 

 

پویان پاویر

ورودی ۹۳

۶۳

 

 

 

 

 

محبوبه پشت دار

ورودی ۹۳

۶۴

 

دکتر شمس الهی

 

 

 

پریسا تحویلیان

ورودی ۹۳

۶۵

 

دکتر بهنام

 

 

 

شهرزاد تهمتن

ورودی ۹۳

۶۶

دکتر امیدوارنیا

دکتر نصر آبادی

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

نیلوفر توتونچی

ورودی ۹۳

۶۷

 

دکتر جعفرنی ا

 

 

 

محمد رضا ثانی آزاد

ورودی ۹۳

۶۸

 

 

 

 

 

عبداله جعفری

ورودی ۹۳

۶۹

 

دکتر نصر آبادی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

حسام حلوائی

ورودی ۹۳

۷۰

 

دکتر شیخانی

 

 

 

محمد حیدری

ورودی ۹۳

۷۱

دکتر شالباف

دکتر ستاره دان

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

زهرا خداوردی حسن وند

ورودی ۹۳

۷۲

-

دکتر رشیدی

۴/۹/۹۴

۲۷/۸/۹۴

۶

فرزام خراجی نژادیان

ورودی ۹۳

۷۳

 

دکتر فاطمی زاده

 

 

 

زهرا خرازیان

ورودی ۹۳

۷۴

 

دکتر شالباف

 

 

 

سید آرش دبیریان

ورودی ۹۳

۷۵

 

دکتر جعفرنیا

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

پگاه درخشان مهر

ورودی ۹۳

۷۶

 

دکتر فرخی

 

 

 

سام رحیم پور

ورودی ۹۳

۷۷

 

 

 

 

 

مهدیس رستمی

ورودی ۹۳

۷۸

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

مریم رضوانیان

ورودی ۹۳

۷۹

 

دکتر بهنام

 

 

 

مریم دهقان

ورودی ۹۳

۸۰

 

دکتر معقولی

 

 

 

امید سبز علیان

ورودی ۹۳

۸۱

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

هانیه سالاری

ورودی ۹۳

۸۲

 

 

 

 

 

حسین سلیمی

ورودی ۹۳

۸۳

 

دکتر ستاره دان

 

 

 

فاطمه شهرابی

ورودی ۹۳

۸۴

 

دکتر نوشیروان

۲۹/۳/۹۵

۱۱/۳/۹۵

۶

صبا صلح میرزایی

ورودی ۹۳

۸۵

 

 

 

 

 

احسان صادقیان

ورودی ۹۳

۸۶

 

دکتر نوشیروان

۲۹/۳/۹۵

۱۱/۳/۹۵

۶

الهام صمدی

ورودی ۹۳

۸۷

 

 

 

 

 

محمد صیاد علیجانی

ورودی ۹۳

۸۸

 

دکتر معقولی

۳۱/۶/۹۴

۲۵/۶/۹۴

۶

علی اصغر ضرابی راد

ورودی ۹۳

۸۹

 

دکتر ترجمان

 

 

 

آسیه طافی

 

ورودی ۹۳

۹۰

 

دکتر معقولی

۲۹/۳/۹۵

۱۱/۳/۹۵

۶

مائده عباسی مخشری

ورودی ۹۳

۹۱

دکتر نصرآبادی

دکتر ستاره دان

۱۵/۸/۹۵

۲۷/۷/۹۵

۶

نازنین عبدالهی

ورودی ۹۳

۹۲

 

دکتر فرخی

 

 

 

شادی عمادی

ورودی ۹۳

۹۳

 

دکتر نوشیروان

۱۵/۸/۹۵

۲۷/۷/۹۵

۶

الهام فرزانه بهالگردی

ورودی ۹۳

۹۴

 

دکتر فاطمی زاده

 

 

 

رایا فرشاد

ورودی ۹۳

۹۵

 

دکتر نصر آبادی

 

 

 

کیارش فولادی

ورودی ۹۳

۹۶

 

دکتر ستاره دان

۳۱/۶/۹۵

۳۱/۶/۹۵

۶

رویا قاسمی

ورودی ۹۳

۹۷

 

 

 

 

 

شقایق قاضی

ورودی ۹۳

۹۸

 

دکتر شالباف

 

 

 

نسترن قاضی زاد ه

ورودی ۹۳

۹۹

 

دکتر نصر آبادی

۱۵/۸/۹۵

۲۷/۷/۹۵

۶

زهرا قلی پور

ورودی ۹۳

۱۰۰

 

دکتر فاطمی زاده

۱۵/۸/۹۵

۱۱/۸/۹۵

۶

محبوبه کارجوراوری

ورودی ۹۳

۱۰۱

 

دکتر بهنام

 

 

 

سارا کریمی

ورودی ۹۳

۱۰۲

 

دکتر رنگرز

 

 

 

یوسف کمری

ورودی ۹۳

۱۰۳

 

دکتر معقولی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

مهسا گودرزی

 

ورودی ۹۳

۱۰۴

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

زهرا گلین مرادیان

ورودی ۹۳

۱۰۵

 

دکتر نوشیروان

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

منیره مالکی

ورودی ۹۳

۱۰۶

دکتر نصرآبادی

دکتر جعفرنیا

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

آزاده موسوی ایرایی

ورودی ۹۳

۱۰۷

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

فاطمه محلوجی کاشانی

ورودی ۹۳

۱۰۸

 

 

 

 

 

میلاد مرادی

ورودی ۹۳

۱۰۹

 

دکتر شالباف

۲۸/۲/۹۵

۲۸/۲/۹۵

۶

الهام مسعودی نژاد

ورودی ۹۳

۱۱۰

 

دکتر پولادیان

 

 

 

سعید مسلمی

ورودی ۹۳

۱۱۱

 

 

 

 

 

زینب مشکبار

ورودی ۹۳

۱۱۲

 

دکتر شیخانی

 

 

 

پیمان ملا خلیلی میبدی

ورودی ۹۳

۱۱۳۱۱۴

 

دکتر پولادیان

۳۱/۶/۹۵

۳۱/۶/۹۵

۶

مهلا سادات میر مهدی

ورودی ۹۳

۱۱۵

 

 

 

 

 

حسین ناجی

ورودی ۹۳

۱۱۶

 

دکتر ستاره دان

۱۵/۸/۹۵

۲۷/۷/۹۵

۶

عطیه یعقوبی

ورودی ۹۳

۱۱۷

 

 

 

 

 

مرضیه آذر کیش

ورودی ۹۴

۱۱۸

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

وحید ابوالقاسمی

ورودی ۹۴

۱۱۹

 

 

 

 

 

مهرداد احمدی

ورودی ۹۴

۱۲۰

 

دکتر شالباف

 

 

 

زیبا ارجمند

ورودی ۹۴

۱۲۱

 

 

 

 

 

سحر ارکان

ورودی ۹۴

۱۲۲

 

 

 

 

 

کیانا اسدنیا

ورودی ۹۴

۱۲۳

 

 

 

 

 

سونیاافراشته

 

ورودی ۹۴

۱۲۴

 

 

 

 

 

امجد بابان زاده

ورودی ۹۴

۱۲۵

 

دکتر معقولی

 

 

 

کیمیا باجلان

ورودی ۹۴

۱۲۶

 

 

 

 

 

محمود رضا ترابی

ورودی ۹۴

۱۲۷

 

 

 

 

 

مهدی ترقی خواه

ورودی ۹۴

۱۲۸

 

 

 

 

 

مرضیه چمن آرا

ورودی ۹۴

۱۲۹

 

 

 

 

 

محمد حاجی زاده

ورودی ۹۴

۱۳۰

 

 

 

 

 

مونا حاجی عسگری

ورودی ۹۴

۱۳۱

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

شیوا حبیبی

ورودی ۹۴

۱۳۲

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

 

ثمر حسین قلی زاده

ورودی ۹۴

۱۳۳

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

پانته آ دادوند

ورودی ۹۴

۱۳۴

 

 

 

 

 

میثاق دایر

ورودی ۹۴

۱۳۵

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

رضا درگاهی مللو

ورودی ۹۴

۱۳۶

دکتر نصرآبادی

دکترنوشیروان

۲۹/۹/۹۵

۱۶/۹/۹۵

۶

مسعود دلیر

ورودی ۹۴

۱۳۷

 

 

 

 

 

فاطمه ذوالفقاری

ورودی ۹۴

۱۳۸

 

دکتر معقولی

 

 

 

طلعت رحیمی بلان

ورودی ۹۴

۱۳۹

 

دکتر پولادیان

 

 

 

بابک رضائی

ورودی ۹۴

۱۴۰

 

 

 

 

 

نعمت زارعی

ورودی ۹۴

۱۴۱

 

 

 

 

 

زهرا سراجی

ورودی ۹۴

۱۴۲

 

 

 

 

 

شکوه سعادت زی

ورودی ۹۴

۱۴۳

 

 

 

 

 

طناز سعید

ورودی ۹۴

۱۴۴

 

 

 

 

 

سمیه سلیمان

ورودی ۹۴

۱۴۵

 

دکتر فرخی

 

 

 

مهسا سمیاری

ورودی ۹۴

۱۴۶

 

-دکتر پولادیان -دکتر سلیقه راد

 

 

 

بهاره سیاهلو

ورودی ۹۴

۱۴۷

 

 

 

 

 

کیان شهریاری

ورودی ۹۴

۱۴۸

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

اعظم صادقی

ورودی ۹۴

۱۴۹

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

مریم صمدی

ورودی ۹۴

۱۵۰

 

 

 

 

 

زهرا شریعت

ورودی ۹۴

۱۵۱

 

 

 

 

 

عرفان عالمیان

ورودی ۹۴

۱۵۲

 

 

 

 

 

 

نوشین عبدالهی

ورودی ۹۴

۱۵۳

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

حمیده فهیمی

ورودی ۹۴

۱۵۴

 

دکترمعقولی

 

 

 

فاطمه قزاقی

ورودی ۹۴

۱۵۵

 

 

 

 

 

فاطمه کرد بچه

ورودی ۹۴

۱۵۶

 

دکتر فرخی

 

 

 

نداکفاش

ورودی ۹۴

۱۵۷

 

دکتر شالباف

 

 

 

زهرا محققان گورتانی

ورودی ۹۴

۱۵۸

 

 

 

 

 

مهدخت محمدی

ورودی ۹۴

۱۵۹

 

 

 

 

 

علی مکنتیان

ورودی ۹۴

۱۶۰

 

 

 

 

 

شمیم ملائی

ورودی ۹۴

۱۶۱

 

 

 

 

 

فرزاد مهجور

ورودی ۹۴

۱۶۲

 

 

 

 

 

علی پری میرزائی

ورودی ۹۴

۱۶۳

 

دکتر فرخی

 

 

 

لیلا نعمتی منصور

ورودی ۹۴

۱۶۴

 

 

 

 

 

محمد معین نوروز جم

ورودی ۹۴

۱۶۵

 

دکتر نوشیروان

 

 

 

مهرداد نیک بخت

ورودی ۹۴

۱۶۶

 

دکتر جعفرنیا

 

 

 

مهشید همتی نیک

ورودی ۹۴

۱۶۷

 

دکترمعقولی

 

 

 

مهسا محمدی

ورودی ۹۴

۱۶۸

 

 

 

 

 

امنه ابوالحسنی

ورودی ۹۵

۱۶۹

 

 

 

 

 

ارزو احمدی

ورودی ۹۵

۱۷۰

 

 

 

 

 

پدرام اسمنددبگلو

ورودی ۹۵

۱۷۱

 

 

 

 

 

حسام امیرابادی

ورودی ۹۵

۱۷۲

 

 

 

 

 

مریم باقی زاده

ورودی ۹۵

۱۷۳

 

 

 

 

 

مصطفی بهرامی

ورودی ۹۵

۱۷۴

 

 

 

 

 

شقایق ثقفی

ورودی ۹۵

۱۷۵

 

 

 

 

 

وحید جعفری

ورودی ۹۵

۱۷۶

 

 

 

 

 

یاشار جعفری

ورودی ۹۵

۱۷۷

 

 

 

 

 

مهراد جلولی

ورودی ۹۵

۱۷۸

 

 

 

 

 

یاسمن جنانی

ورودی ۹۵

۱۷۹

 

 

 

 

 

مریم جهانگیری مقدم

ورودی ۹۵

۱۸۰

 

 

 

 

 

لیلا حاتمی

ورودی ۹۵

۱۸۱

 

 

 

 

 

نیلوفر حاج حیدری

ورودی ۹۵

۱۸۲

 

 

 

 

 

شهریار حاجی عباسی سهی

ورودی ۹۵

۱۸۳

 

 

 

 

 

طاهره حجت نیا

ورودی ۹۵

۱۸۴

 

 

 

 

 

نهاله حسن زاده

ورودی ۹۵

۱۸۵

 

 

 

 

 

سهند خطیبی

ورودی ۹۵

۱۸۶

 

 

 

 

 

نگین خوشحال مرزدشتی

ورودی ۹۵

۱۸۷

 

 

 

 

 

ملیحه رحیمی

ورودی ۹۵

۱۸۸

 

 

 

 

 

فاطمه رضوانی راد

ورودی ۹۵

۱۸۹

 

 

 

 

 

افروز رنجبر

ورودی ۹۵

۱۹۰

 

 

 

 

 

لیلا زارع زاده مهریزی

ورودی ۹۵

۱۹۱

 

 

 

 

 

محمدحسین زرنگار

ورودی ۹۵

۱۹۲

 

 

 

 

 

اذین سعادتی فرد

ورودی ۹۵

۱۹۳

 

 

 

 

 

نفیسه سلیمانی

ورودی ۹۵

۱۹۴

 

 

 

 

 

میترا سیمیاری

ورودی ۹۵

۱۹۵

 

 

 

 

 

فاطمه شاکری

ورودی ۹۵

۱۹۶

 

 

 

 

 

شیما شریفی

ورودی ۹۵

۱۹۷

 

 

 

 

 

مریم شیدایی

ورودی ۹۵

۱۹۸

 

 

 

 

 

نجمه شیرنژاد

ورودی ۹۵

۱۹۹

 

 

 

 

 

ستاره صادقی

ورودی ۹۵

۲۰۰

 

 

 

 

 

مهسا صالح بیگی

ورودی ۹۵

۲۰۱

 

 

 

 

 

فاطمه صالحی شهربابکی

ورودی ۹۵

۲۰۲

 

 

 

 

 

محمدسجاد صانعی

ورودی ۹۵

۲۰۳

 

 

 

 

 

یاسمن صباحی

ورودی ۹۵

۲۰۴

 

 

 

 

 

ستاره عالمی

ورودی ۹۵

۲۰۵

 

 

 

 

 

مریم عباسی کلاش

ورودی ۹۵

۲۰۶

 

 

 

 

 

سجاد عینی

ورودی ۹۵

۲۰۷

 

 

 

 

 

شیوا فرحبد

ورودی ۹۵

۲۰۸

 

 

 

 

 

سیما فرض اله زاده

ورودی ۹۵

۲۰۹

 

 

 

 

 

حسین قربانیان کردآبادی

ورودی ۹۵

۲۱۰

 

 

 

 

 

شقایق قضایی

ورودی ۹۵

۲۱۱

 

 

 

 

 

مایده قنبریان علویجه

ورودی ۹۵

۲۱۲

 

 

 

 

 

مریم گلابی

ورودی ۹۵

۲۱۳

 

 

 

 

 

محمدرضاگودرزی

ورودی ۹۵

۲۱۴

 

 

 

 

 

حسن محمدی کیانی

ورودی ۹۵

۲۱۵

 

 

 

 

 

سحرمطلع نیکویی

ورودی ۹۵

۲۱۶

 

 

 

 

 

احمدرضا مقدسی

ورودی ۹۵

۲۱۷

 

 

 

 

 

سیدمهدی مقدسی

ورودی ۹۵

۲۱۸

 

 

 

 

 

شایان مقدم

ورودی ۹۵

۲۱۹

 

 

 

 

 

ریحانه مهدوی خرانقی

ورودی ۹۵

۲۲۰

 

 

 

 

 

حمیدرضا میرزایی

ورودی ۹۵

۲۲۱

 

 

 

 

 

المیرا نامی

ورودی ۹۵

۲۲۲

 

 

 

 

 

عادل هرویان

ورودی ۹۵

۲۲۳

 

 

 

 

 

سوگندویرانی خلخالیانی

ورودی ۹۵

۲۲۴

 

 

 

 

 

لادنیزدانی

ورودی ۹۵

۲۲۵

 

 

 

 

 

حدیث یکه فلاح

ورودی ۹۵

۲۲۶

 

 

 

 

 

عنوان پروژه دانشجویان ارشد بیو الکتریک

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

راهنما

مشاور

عنوان

  1.  

نویده کوره پز حسنعلی زاد

دکتر معقولی

-

بررسی سطح رتینوپاتی از روی تصاویر شبکیه و تخمین سطح یهینه جراحی

  1.  

یوسف عینعلی

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر جلیل مکارم

بیهوشی به کمک شبکه عصبی و مقایسه نتایج آن با شاخص BIS

  1.  

آزاده کاشانی زاده

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

بررسی روند تغییرات حالتهای شناختی غیر هنرمندان توسط آموزش نروفیدبک

۴

مجید عزیزی

دکتر پولادیا ن

دکتر جعفرنیا دابانلو

تشخیص بیماری وزوز گوش سابجکتیو به کمک EPR و ارزیابی میزان اثربخشی درمان آن به روش BR

5

الهام اسدی رونیز

دکتر نادر جعفرنیادابانلو

دکتر نصرآبادی

 

بهبود الگوریتم آنالیز مولفه های مستقل به منظور جداسازی سیگنال الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال شکمی مادر

 

۶

پویا پوراله وردی

دکتر جعفرنیا

-

استخراج سیگنال قلب جنین با استفاده از روش تجزیه مدهای تجربی با استفاده از ECG شکمی مادر

۷

علی اصغر ضرابی‌راد

دکتر معقولی

-

پیش بینی مرگ و میر در بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها با استفاده از تئوری شواهد براساس داده های مسابقات cinc2012

8

سید مسیح هاشمی

دکتر نصرآبادی

-

بررسی نواحی مغزی و تعاملات بین نواحی جهت راستی آزمایی افراد با بهره گیری از روش ارتباط موثر

۹

فرزام خراجی نژادیان

دکتر سعید رشیدی

-

تایید هویت مبتنی بر ویژگی های استخراج شده از الگوهای تصویری کف دست و بند انگشتان

۱۰

الهام جوادی

دکتر فاطمی زاده

-

تطابق برگشت پذیر تصاویر فوندوس و آنژیوگرافی شبکیه مبتنی بر نقطه

۱۱

نویده کوره پز حسنعلی زاد

دکتر معقولی

-

بررسی سطوح رتینوپاتی دیابتی از روی تصاویر شبکیه

۱۲

مینو موزه

دکتر فاطمی زاده

-

استخراج نواحی فعال مغز در تصاویر fMRI شنیداری با استفاده از یادگیری منیفلد

۱۳

آزاده موسوی ایرایی

دکتر نادر جعفرنیادابانلو

دکتر نصرآبادی

طبقه بندی احساسات با استفاده از سیگنالهای مغزی ) EEG (و محیطی ) Peripheral

14

سیده یاسمن بوترابی

دکتر شیخانی

-

پردازش سیگنال های مغزی افراد پیانیست در مقایسه با افراد عادی بر مبنای فانکشنال کانکتیویتی

۱۵

حسام حلوایی

دکتر نصرآبادی

-

بکارگیری روش های علیّت گرنجر و تابع انتقال مستقیم به منظور آشکارسازی تغییرات ارتباط موثر مغزی در طول القای هیپنوتیزم با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرافی

۱۶

مهسا گودرزی

دکتر معقولی

-

استخراج قواعد فازی در چند سطح معنایی مرتبط با ویژگی های تصویری ماموگرافی جهت تشخیص سرطان

۱۷

شکوه موسوی

دکتر نصرآبادی

 

بکارگیری سیگنال های چند مدالیته و ویژگی آشوبگونه برای تشخیص احساسات شادی و غم

۱۸

نسترن احتیاطی

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

پیش بینی تاکی کاردی بطنی از روی سیگنال HRV با استفاده از ویژگیهای غیرخطی

 

۱۹

پگاه درخشان مهر

دکتر جعفرنیا

دکتر معقولی

تشخیص تنگی دریچه آئورت از روی سیگنال PCG با استفاده از تجزیه بسته ویولت ( WPD ) و مدلهای پارامتری

 

 

 

 

 

۲۰

غزاله سادات حسینی

دکتر نصرابادی

-.

تخمین پارامترهای ارتباط موثر درمغز از روی سیگنال پتانسیل رویداد خستگی با روش مدل دینامیک علٌی

۲۱

الهام سهرابی

دکتر کیوان معقولی

-

تخمین سن انسان با استفاده از شبکه عصبی MLP ویژگی های بافت چهره

۲۲

مریم ایرانی محمد جانلو

دکتر احمد شالباف

دکتر زهرا علیزاده ثانی

کمی سازی عملکرد دیواره بطن چپ در تصاویر قلبی MR با روش تطبیق تصاویر

۲۳

الهام مسعودی نژاد

دکتر احمد شالباف

-

تعیین عمق بیهوشی از روی سیگنال EEG با استفاده از ترکیب ویژگی های آنتروپی ، فرکانسی و آشوب گونه

۲۴

الهام صمدی

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد

-

طراحی سیستم طبقه بندی کننده لرزش دست بیماران پارکینسونی با استفاده از نوسانات دست

۲۵

صبا صلح میرزایی

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد

-

حذف اثر خستگی در تشخیص حرکت چشم با استفاده از سیستم اسنتتاج عصبی فازی تطبیقی

۲۶

مائده عباسی مخشری

دکتر کیوان معقولی

-

کلاسه بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم بر پایه ی ترکیب ممان های زرنیک و عملگرهای LBP بر روی ضرایب کرولت در تصاویر ماموگرافی

۲۷

شیوا شاهمرادی

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد

دکتر کیوان معقولی

مدل سازی رشد تومورهای سرطانی بدون رگ با بکارگیری مدل سازی اتوماتای سلولی، ضمن در نظر گرفتن پاسخ سیستم ایمنی بدن و تاثیر روش های درمانی در مقابله با آن

۲۸

نیما وزیری

دکتر شیخانی

دکتر شکر گزار

شناسایی الگو ی ارتباط های نرونی شبکه های عصبی کشت داده شده بر روی آرایه الکترود سطحی

۲۹

فاطمه صابر همیشگی

دکتر علی مطیع نصرآبادی

-

پیش بینی خستگی ذهنی با استفاده از مدلسازی سری زمانی سیگنال EEG میتنی بر شبکه عصبی

۳۰

عطیه یعقوبی

دکتر سید کمال الدین ستاره دان

دکتر کیوان معقولی

استخراج احساسات با استفاده از روش Gaze Tracking توسط طبقه بند AdaBoost هنگام مشاهده ویدئو انتخاب شده

۳۱

سعید بای

دکتر علی شیخانی

-

پیش بینی رضایت بیماران پس از جراحی تعویض کامل مفصل زانو به وسیله الگوریتم شبکه عصبی در جامعه آمای ایران

۳۲

رویا قاسمی گرجان

دکتر سید کمال الدین ستاره دان

دکتر ساناز احمدی

تشخیص حمله صرع با آنالیز سیگنالهای EEG کانالهای انتخابی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج بدست آمده از آنالیز کل ۳۲ کانال

۳۳

محبوبه کارجوراوری

دکتر عماد الدین فاطمی زاده

دکتر علی مطیع نصرآبادی

بازنمایی اتصالات عملکرد مغز در بیماری الزایمر با بررسی معیارهای همبستگی غیر خطی درتصاویر ام آر آی عملکردی

۳۴

نیلوفر توتونچی

دکتر علی مطیع نصرآبادی

دکتر امیر امیدوارنیا

پیش بینی حملات صرعی با تخمین ارتباط موثر ز سیگنال EEG با روشهای خانواده تابع همدوسی جهت دار جزئی

۳۵

زهرا خداوردی

دکتر سید کمال الدین ستاره دان

دکتر احد شالباف

استخراج مرز عروق در تصاویر فراصوت داخل رگی ( IVUS ) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۳۶

مهلا سادات میر مهدی

دکتر مجید پولادیان

-

طراحی وساخت سیستم ثبت خواص ویسکوالاستیک و پردازش سیگنال ثبت شده به منظور ارزیابی سلامت بافت

۳۷

الهام فرزانه بهالگردی

دکتر نوشیروان

-

ترکیب یادگیری تقویتی و الگوهای سینرژی جهت کنترل حرکات دسترسانی بازوی انسان در صفحه افقی

۳۸

الهام بهمن شبستری

دکتر کیوان معقولی

-

تصحیح عیوب انکساری چشم با مکک بیراهه ها مبتنی بر مدلسازی ساختار چشم

۳۹

نویده صباغی

دکتر علی شیخانی

دکتر مریم نوروزیان

اثر سالخوردگی بر سیگنال الکتروانسفالوگرام با استفاده از علیت سوگی هارا

۴۰

ندا صباغی

دکتر علی شیخانی

دکتر مریم نوروزیان

تشخیص بیماری آلزایمر در مراحل اولیه با استفاده از ویژگی های بازه

۴۱

نازنین عبدالهی

دکتر سید کمال الدین ستاره دان

دکتر علی مطیع نصرآبادی

تشخیص اتومااتیک گرفتگی عروق کرونری قلب توسط ویژگی های خطی و غیر خطی سیگنال های هولتر مانیتورینگ

۴۲

زهرا قلی پور

دکتر علی مطیع نصرآبادی

-

تخمین ارتباط موثر مغزی در کودکان مبتلا به اوتیسم با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرافی با بکارگیری تابع انتقال جهت دار سیستم و کوهرنس جهت دار جزئی

۴۳

حسین میعادی کودهی

دکتر جعفرنیا – دکتر معقولی

-

الگوریتمی برای تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر مدل فازی-عصبیِ خطی

۴۴

مسعود دلیر

دکتر نوشیروان

-

تخمین نیروی نوک بازو از سیگنال EEG در صفحه عمودی

۴۵

شادی احمری

دکتر معقولی –

دکتر دلیری

طراحی سیستم تشخیص هویت بر اساس مسیر نگاه فرد در مجموعه ای از تصاویر نمونه با استفاده از مدل مارکوف