معرفی گروه مهندسی پزشکی بیومکانیک

بیومکانیک، کاربرد علوم و مهندسی مکانیک در سیستم های زیستی و حوزه علوم پزشکی است. مثال های مرسوم برای معرفی حوزه بیومکانیک، کاربرد مکانیک در تحلیل حرکت انسان، تغییر شکل و نیروهای وارد بر بافت ها (استخوان، مفاصل و عضلات)، جریان سیالات بیولوژیک، تغییرات انرژی و غلظت مواد در واکنشهای بیوشیمیایی هستند.

برخی از گرایش های مهندسی بیومکانیک عبارتند از :

کینزیولوژی، آنتروپومتری، ارگونومی تحلیل سینماتیکی و سینتیکی حرکت، بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی بیومکانیک بافت نرم (عضله، تاندون، لیلگان، غضروف، دیسک،...)، مدلسازی بیومکانیکی سیستم های حیاتی و شبیه سازی کامپیوتری، مکانیک سیالات در سیستم های زیستی، ترمودینامیک و پدیده انتقال حرارت در سیستم های حیاتی، انتقال جرم در سیستم های حیاتی، رباتیک و بیورباتیک، اندام های مصنوعی، مفاصل و بافت های مصنوعی، مهندسی توانبخشی می باشد.

اعضاء گروه کارشناسی گرایش بیومکانیک عبارتند از : آقای دکتر استکی، آقای دکتر فتورایی، آقای دکتر نویدبخش، آقای دکتر خرمی مهر، آقای دکتر حسنی،آقای دکتر طباطبایی، سرکار خانم دکتر حسن زاده و آقای دکتر لیل نهاری می باشد.و مدیریت گروه کارشناسی بعهده آقای دکتر نیکخو می باشد .
و مدیریت گروه تحصیلات تکمیلی بیو مکانیک بعهده آقای دکتر حسنی می باشد
 

 این گروه دارای آزمایشگاههایی مانند آزمایشگاه بیومکانیک و آزمایشگاه بیومکانیک عمومی می باشد.