پیشنهاد پروژه دکتری

توجه: به اطلاع می رساند بدلیل نقل مکان آدرس دانشکده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساختمان ابن سینا بلوک Aطبقه پنجم اتاق ۵۱۲ می باشد تلفن ۴۴۸۶۸۵۲۸-۶۰ داخلی کا رشناس مسئول پژ وهش همتی ۴۱۱۳۳

ایمیل دفتر پژوهش: fac.pajoheshi.h@gmail.com

توجه توجه: دانشجویان عزیز
می بایست جهت ثبت پروپوزال به سیستم ثبت پروپوزال مراجعه نما یند. دستور العمل ثبت پروپوزال نیز در قسمت پائین صفحه موجود می باشد .۱- به منظور انتخاب استاد راهنما یا مشاور در سامانه ثبت پروپوزال باید مشخصات استاد در سیستم تعریف شده باشد لذا چنانچه استاد شما جز اساتید مدعو هستند اخرین حکم کارگزینی، شماره کد ملی و ادرس ایمیل ایشان را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهید.اگر مرتب علمی اساتید محترم استاد یا دانشیار باشد آخرین حکم کارگزینی کافی می باشد اما چنانچه مرتبه علمی ایشان استادیار باشد باید سابقه سه سال متوالی و کامل تدریس با مرتبه استادیاری را داشته باشند که برای تایید این امر باید سه حکم کارگزینی متوالی فرضا سال ۹۲ ،۹۳ ،۹۴ را ارائه نمائید حتی یکروز هم کمتر نباشد بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز قادر به ثبت پروپوزال نخواهید شد.
 • برای انتخاب اسم استاد در قسمت جستجو نام استاد فقط سه حرف اول فامیلی استاد را وارد نمائید

 • د انشجویان دکترا جهت تصویب پیشنهاد پروژه باید فرم مربوطه رانیز تکمیل نمایند و رزومه و آخرین حکم کارگزینی اساتید مدعو را به پژوهش دانشکده تحویل دهند, ضمناً فایل پروپوزال که مورد تایید استاد راهنما می باشد حداق ۱۰ روز قبل از جلسه گروه به اساتید هرگروه که به شرح ذیل می باشد ایمیل نمائید.
 • ضمناً به اطلاع می رساند پیرو تصمیمات متخذه در شورای پژوهشی مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۹۶‬ دانشجویان متقاضی باید پروپوزال اصلاح شده را که توسط داور داخلی که در جلسه گروه تخصصی تعین شده امضا و تایید شده به پژوهش دانشکده تحویل دهند تا در دستور کار شورای پژوهشی قرار داده شود. بدیهی است در صورت عدم ارائه پروپوزال تایید شده از طرح آن در شورای پژوهشی معذور می باشیم.
 • گروه بیو الکتریک ( mjdpouladian@yahoo.com , k_maghooli@yahoo.com , n_jafarnia@yahoo.com
  fatemizadeh@gmail.com, sheikhaniali@yahoo.com , rashidi.saeid@gmail.com ,
  nooshiravan@gmail.c, nasrabadi@shahed.ac.ir , shalbaf@iust.ac.ir , arash8248@gmail.com
  )
 • گروه بیو مکانیک ( mnavid <mnavid@iust.ac.ir> ,
  aesteki <aesteki@sbmu.ac.ir> ,
  rostami <rostami@aut.ac.ir> ,
  nasser <nasser@aut.ac.ir> ,
  inspect <inspect@chagalesh.com> ,
  Siamak Khorramymehr <khorramymehr@gmail.com> ,
  Farhad Tabatabai Ghomshe <tabatabai@aut.ac.ir> ,
  m_nikkhoo@hotmail.com
  )
 • گروه بیو مواد ( m.khorasani" <m.khorasani@ippi.ac.ir> ,
  sadrnezh <sadrnezh@sharif.edu> ,
  behnamghader <behnamghader@yahoo.com> ,
  nahid_hasanzadeh <nahid_hasanzadeh@yahoo.com> ,
  asefnejad_azadeh <asefnejad_azadeh@yahoo.com> ,
  najmoddin63@yahoo.com
  )
 • ramazani@sharif.edu
 • باید موضوع پایان نامه (جستجو از طریق کلمات کلیدی، عنوان پایان نامه) از سایت رسمی ایران داک www.irandoc.ac.ir جستجو گردد و پرینت نتیجه جستجو جهت تایید به استاد راهنما ارائه گردد
 • باید موضوع پایان نامه (جستجو کلمات کلیدی پایان نامه) از وب سایت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) http://sika.iau.ir جستجو گردد و پرینت نتیجه جستجو جهت تایید به استاد راهنما ارائه گردد
 • شایان ذکر دانشجویان دکتری جهت هماهنگی جلسه دفاع از عنوان پروپوزال می بایست یک تاییدیه مبنی بر تاییدیه علمی و زمان برگزاری جلسه دفاع از طرف استاد راهنما اخذ نمایند. فرم اخذ تاییدیه جلسه دفاع پروپوزال و پیش دفاع رساله ویژه دانشجویان دکتری
 • ضمناً پیرو دستور معاونت آموزشی باید جلسات دفاع از پروپوزال و پیش دفاع از رساله قبل از ساعت ۲۰ به اتمام برسد لذا خواهشمند است با عنایت به این نکته قبل از هماهنگی جلسه طوری تنهماهنگ نمائید که شروع جلسه از ساعت ۱۶-۱۵ باشد که در نهایت تا ساعت ۲۰ به اتمام برسد. ن امه معاوانت آموزشی در خصوص اصلاح ساعت دفاع

د انشجویان عزیز قبل ازتحویل پروپوزال تایپی به دفتر پژوهش جهت طرح در شورای تخصصی گروه خواهشمند است موارد ذیل را به ترتیب رعایت فرمائید: (بدیهی است در صورت نواقص مربوطه از پذیرش پرو پوزال ناقص معذوریم و پروپوزال جهت طرح در شورای گروه به اساتید گروه ارسال نخواهد شد

خواهشمندیم به نحوه آدرس دهی مقالات که در پائین صفحه قرار دارد و قابل دانلود کردن است مراجعه نمائید بدیهی در صورت عدم رعایت مشکلات بعدی بعهده شما می باشد پ یرو بخشنامه های ارسالی از طرف معاونت محترم پژوهشی واحد به اطلاع می رساند حتماً در ترتیب نویسندگان مقاله بخاطر بسپارید باید نویسنده نفر اول دانشجو به بنام واحد باشد استاد راهنما عهده دار مکاتبات و درج نام استاد مشاور نیز ضروری می باشد و در تیم نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه رساله دکتری باید فقط شامل اسامی دانشجو استاد راهنما و استاد مشاور باشد بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده نمره ای اختصای نمی یابد و جهت دانشجویان دکتری تخصصی مقاله مذکور ملاک صدور مجوز و تسویه حساب قرار نمی گیرد

 

 • تو جه توجه: دانشجویان دکتری درصورت عدم دسترسی به استاد راهنما یا مشاور بمدت ۶ ماه باید مراتب را به اطلاع مدیر گروه و مدیر پژوهش برساند تا در صورت لزوم تصمیمات مقتضی بعمل آید بدیهی است در صورت عدم اطلاع هرگونه مشکلی برای برگزاری دفاع بعهده دانشجو می باشد.
 • اگر پروپوزال بر روی آزمودنی انسان یا حیوان باشد جهت دریافت کد اخلاق بعد از تصویب پروپوزال فقط دو ماه مهلت جهت ارسال به دانشگاه علوم پزشکی کمیته بررسی مقدور می باشد و بعد از تاریخ اعلام شده امکان پذیر نمی باشد (بخشنامه کد اخلاق),
 • مدارک مربوط برای اخذ کد اخلاق

 

 1. عنوان دقیق پروپوزال تایپ شده در صفحه اول و اسامی دانشجو و اساتید راهنما و مشاور بدقت و در صورت پسوند یا پیشوند بطور کامل ذکر شود.
 2. مشخصات خود و شماره تلفن قابل سترسی را بصورت کامل و تکیل و تایپ نمائید در صفحه دوم
 3. مشخصات اساتید راهنما و مشاور بصورت کامل تایپ شده در صفحه سوم
 4. عنوان پروژه به زبان انگلیسی در صفحه چهارم
 5. در صورت استفاده از آزمایشگاهها و مواد و یا ازمایشهای مورد نیاز در فرم صفحه ششم تکمیل و استاد راهنما و مدیر گروه امضائ نمایند
 6. پس از امضا خودتان اخذ امضائ استاد راهنما و مشاور در صفحه هشتم
 7. تکمیل جدول اطلاعات پایان نامه تایپ شده در صفحه دهم
 8. تکمیل فرم شماره ۱ و اخذ امضائ اساتید راهنما و مشاور در صفحه یازدهم
 9. تکمیل فرم شماره ۲ و امضائ آن توسط خودتان در صفحه دوازدهم
 10. پروپوزال تایپ شده بصورت دو رو پرینت گرفته شود
 11. استعلام ازسایت رسمی , [جستجو در پایگاه اطلاعاتی و سپس نتیجه جستجو کلمات کلیدی پایان نامه پرینت گرفته شده و توسط استاد راهنما تایید شود irandoc.ac.ir
 12. استعلام ازسایت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی و جستجو کلمات کلیدی پایان نامه پرینت گرفته شده و توسط استاد راهنما تایید شود sika.iau.ir
 13. تکمیل فرم شماره ۳ و اخذ امضائ اساتید راهنما

 

 1. ضمناً حتماً پرینت پروپوزالی که موارد بالا را رعایت کردید ده روز قبل از جلسه تخصصی گروه به دفتر پژوهش تحویل دهید و یا به آدرس .fac.pajoheshi.h@gmail.comایمیل دفتر پژوهش دانشکده ارسال نمائید.فرمهای مورد نیاز: