سمینار

1.     پیش نیاز : درس روش تحقیق ( 2 واحد جبرانی ) که در نیمسال اول تحصیل اخذ می شود .

2.      دانشجو در نیمسال اول استاد راهنمای خود را انتخاب می کند .

3.     با هماهنگی استاد راهنما زمینه تحقیقاتی خود را تا اوایل نیمسال دوم تحصیل معین می کند.

4.     اخذ فرم ارائه سمینار از وب سایت  دانشکده و پس از تکمیل به مدیر گروه مربوطه ارائه می نمایند .

5.  پس از جستجو در پایگاه اطلاعات علمی تعدادی مقاله جدید ( حداکثر چاپ شده در ده سال اخیر ) در زمینه تحقیقاتی مورد نظر را انتخاب و آنها را مطالعه می نماید .

6.  در پایان نیمسال دوم نتیجه مطالعات خود را به صورت  شفاهی در حضور دانشجویان هم دوره و چند نفر از اساتید گروه ارائه می نماید .
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند 

قبل از برگزاری جلسه سمینار فرمهای موجود را دانلود کرده وپس از  پرینت  به استاد سمینار ارائه نمائید .

فرم صورتجلسه سمینار ارشد
فرم لیست اسامی شرکتت کننده در سمینار