برد آموزش

ارتباط با اداره آموزش دانشکده از طریق پست الکترونیک:
Amozeshbme@gmail.com
شماره تلفن های ساختمان ابن سینا: ۶۰ -۴۴۸۶۸۵۳۶ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷
داخلی ها:
کارشناسان آموزش:
شیردل (ادمین کانال، دکتری بیوالکتریک، بیومکانیک و بیومتریال و کارشناسی ارشد بیوالکتریک، بیومکانیک و توانبخشی) ۴۱۳۰۷،
خانم عوض زاده و خانم حمزه لو (کارشناسی ارشد بافت و کارشناسی بالینی و بیومکانیک) ۴۱۳۰۴،
خانم آقاجانی (کارشناسی ارشد و کارشناسی بیومتریال) ۴۱۳۰۱،
آقای صالحی پناه (کارشناسی بیوالکتریک) ۴۱۲۹۷
دبیرخانه: جناب آقایان زهتاب و ولی پور ۴۱۱۲۴
اداره دانشجویی و فرهنگی (امور فارغ التحصیلان): سرکار خانم وهاب زاده و جناب آقای گرشاسبی ۴۱۳۰۶
اداره پژوهش: مدیریت پژوهش: ۴۱۱۳۵، سرکار خانم همتی (کارشناس پژوهش): ۴۱۱۳۳
امور مالی بلوک C طبقه ۶ جناب آقایان حسن لویی و رهبری: ۴۰۱۵۷