مهندسی بافت

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارشد مهندسی بافت

ردیف

 

نام خانوادگی

سال ورودی

واحد پروژه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ تصویب پروژه در گروه تخصصی

تاریخ تصویب پروژه در شورای پژوهشی

 1.  

سمن آریان فاخر

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

هنگامه اسمعیل زاده

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

هما افژول

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

هاله امیر تیموری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

بتول برزگر رحیمی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

پروین پور معصومی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

محسن حیدری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

عطیه رئیسی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

آسیه زینلی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

فرناز ساکت

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نیما سلیمی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نگین شایقی اقدم

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

محمد حسین صاف دل

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

علیرضا کرکوکی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

سارا کریمی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

اعظم مرادی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

فرناز مرادی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

پردیس معماری کاشانی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

رضا ملک پور

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مهرا ناظم پور

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

ریبا نامی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

محمد نصر الهی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

محمد رضا نیک نیا

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پروژ های ارشد مهندسی بافت

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

راهنما

مشاور

عنوان