کارگاه آموزش نگارش مقالات علمی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کارگاه آموزش نگارش مقالات علمی توسط دکتر محمد نیک خو در آبان سال ۹۵ برگزار می شود.