بخشنامه های مربوط به مقالات مستخرج از تز و اسامی نویسندگان و آدرس دهی مقالات و معرفی سایت مجلات نا معتبر

به اطلاع اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند آخرین بخشنامه های مربوط به مقالات و آدرس دهی و.... در این صفحه اطلاع رسانی شده است

  1. ب خشنامه مربوط به مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دکتری
  2. بخشنامه مربوط به اسامی نویسندگان مقاله و آدرس دهی
  3. معرفی آدرس سایت اعلام مجلات نامعتبر