برگزاری کارگاه آشنایی با دانشگاه های مطرح دنیا و زمینه فعالیت آنها دررشته مهندسی پزشکی

 

‌%