طرح درس

‌‌‌

طرح درس

مقطع

گرایش

نام درس

نام استاد

ارشد / دکتری بیوالکتریک مباحث پیشرفته در مدلسازی سیستمهای بیولوژیک دکتر مجید پولادیان
ارشد / دکتری بیوالکتریک ابزار دقیق زیستی

کارشناسی ارشد / دکتری

بیوالکتریک

لیزر و کاربردهای آن در پزشکی

دکترمعقولی

 

کارشناسی ارشد / دکتری

بیوالکتریک

سیستمهای فازی و کنترل فازی

کارشناسی

بیوالکتریک

الکترونیک ۲

کارشناسی

بیوالکتریک

الکترونیک ۱

کارشناسی ارشد / دکتری بیوالکتریک و توانبخشی

داده کاوی

کارشناسیارشد توانبخشی

بیومکانیک

دکترطباطبایی قمشه
کارشناسی بیومکانیک

بیومکانیک

کارشناسی‌ارشد توانبخشی تجهیزات درمانگاهی توانبخشی
دکتری بیومکانیک

مکانیک بافت

کارشناسی / ارشد / دکتری بیومکانیک بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی دکتر ناهید حسن زاده
کارشناسی / ارشد / دکتری بیومواد بیومکانیک استخوانی و صدمات استخوانی (ارشد) - مباحث ویژه (دکتری)
کارشناسی / ارشد / دکتری همه گرایش های مهندسی پزشکی روش تحقیق و سیستم های اطلاع رسانی
کارشناسی / ارشد / دکتر بیومواد فلزات و کاربرد انها در پزشکی
کارشناسی / ارشد / دکتری بیومواد مقدمه ای بر کاربرد مواد در پزشکی
کارشناسی بیوالکتریک

مدارهای الکتریکی ۲

دکتر نوشیروان
کارشناسی بیوالکتریک کنترل سیستم های عصبی-عضلانی
- توانبخشی اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرتیک کاربردی
‌ ‌ ‌ کارشناسی بالینی آز مبانی الکترونیک و دیجیتال
کارشناسی همه گرایشها

آمار حیاتی و احتمالات

دکتراحمدوند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسی بیوالکتریک و بالینی تجزیه و تحلیل سیستمها و سیستم ها
‌‌ کارشناسی همه گرایش ها زبان تخصصی مهندسی پزشکی
کارشناسی بیوالکتریک و بالینی

سیستم های کنترل خطی

کارشناسی بیومکانیک

انتقال حرکت

و جرم

کامران حسنی
کارشناسی بیومکانیک مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد بیومکانیک

مکانیک محیط

پیوسته

کارشناسی / ارشد / دکتری بیومکانیک

آز بیومکانیک عمومی

محمد نیکخو
کارشناسی بیومکانیک آزمایشگاه بیومکانیک حرکت
کارشناسی بیومکانیک

استاتیک

کارشناسی / ارشد / دکتری بیومکانیک دینامیک در مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد بیومکانیک روش اجزا محدود
کارشناسی بیومکانیک

مبانی

بیومکانیک ۲

کارشناسی بیومکانیک مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
کارشناسی بیومکانیک مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی (گروه بیومکانیک)
کارشناسی بالینی

پزشکی از راه دور

آرش مقصودی
کارشناسی بالینی

نگرش سیستمی

‌‌ ارشد / دکتری بیومواد مواد قابل کاشت آزاده آصف نژاد
کارشناسی بیومکانیک

ارگونومی

اشکان حیدریان
کارشناسی -

آز فیزیک ۱

کارشناسی بیومکانیک بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی
کارشناسی بالینی سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیر
کارشناسی بالینی از مبانی الکترونیک و دیجیتال الهام اطلسی روشنی
کارشناسی بیوالکتریک

از مدارهای منطقی

کارشناسی بیوالکتریک

از میکروپروسسور

‌‌ کارشناسی بیومکانیک

حسابگری الگوریتمی

امامی
کارشناسی بیوالکتریک

فیزیک عمومی ۲

کارشناسی / ارشد / دکتری -

آز فیزیولوژی

انوشه میرزایی
‌‌ کارشناسی / ارشد / دکتری -

فیزیولوژی

کارشناسی بالینی

برنامه ریزی سیستمی

پریسا سید جعفر رنگرز
کارشناسی تمام گرایشها

حسابگری الگوریتمی

‌‌ کارشناسی تمام گرایشها حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی
کارشناسی بیوالکتریک

ریزپردازنده ۱

کارشناسی بالینی و بیوالکتریک

معماری کامپیوتر

‌‌ کارشناسی -

ریاضیات مهندسی

سعیده

حاجی قاسمی

کارشناسی - برنامه نویسی کامپیوتر (وب)

سمیه صراف

اسماعیلی

کارشناسی / ارشد / دکتری بیومواد از شیمی الی سهیلا صداقت
کارشناسی / ارشد / دکتری بیومواد شیمی الی
کارشناسی / ارشد / دکتری بیومواد شیمی عمومی
کارشناسی بیوالکتریک الکترونیک صنعتی

سید محمود

مدرسی

کارشناسی بیوالکتریک

ماشینهای

الکتریکی

کارشناسی -

انفورماتیک

پزشکی

صدف محرری
کارشناسی -

پدیده های

بیوالکتریکی

کارشناسی - کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی
کارشناسی / ارشد / دکتری - ریاضی ۲ دکتر غریب خواجه
کارشناسی / ارشد / دکتری بیوالکتریک و بالینی معادلات دیفرانسیل
کارشناسی / ارشد / دکتری بیومکانیک

فیزیک عمومی ۱

کسری بهزاد
کارشناسی / ارشد / دکتری - فیزیک عمومی ۲
کارشناسی بیومکانیک

آز فیزیک ۲

مانا ترجمان
کارشناسی بیومکانیک روش تحقیق و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسی بیومکانیک

ریاضیات

مهندسی

کارشناسی بیومکانیک

معادلات

دیفرانسیل

کارشناسی بیومکانیک

ارتز و

پروتز

ناصر عسگری
کارشناسی بیومکانیک

ریاضیات

مهندسی

کارشناسی بیومکانیک

زبان

تخصصی

کارشناسی بیومکانیک

معادلات

دیفرانسیل

کارشناسی بیومکانیک

ریاضی

عمومی ۱

یاسر رستمی
کارشناسی بیومکانیک

ریاضی

مهندسی

‌ ‌ دکتری بیومکانیک

خزش خستگی

شکست

دکتر خرمی مهر
‌ ‌ دکتری بیومکانیک

روش تحقیق

پیشرفته